Ga naar hoofdinhoud

Introductie

Stichting IN Gebaren is een eenmanszaak statutair gevestigd te Castricum, ingeschreven als zodanig bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81720017 (hierna te noemen: “IN Gebaren”) IN Gebaren neemt een zorgvuldige omgang met uw (“Betrokkene”) persoonsgegevens zeer serieus. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt IN Gebaren zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

U dient deze privacy verklaring (“Privacy Verklaring”) goed door te lezen. In deze Privacy Verklaring wordt inzicht gegeven in de gegevens die IN Gebaren verwerkt en met welk doel IN Gebaren deze gegevens verwerkt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten u als Betrokkene heeft met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

Gebruik

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door of namens IN Gebaren.

IN Gebaren verwerkt gegevens van Betrokkene omdat Betrokkene gebruik maakt van de diensten van IN Gebaren (“Diensten”) en/of omdat Betrokkene deze gegevens aan IN Gebaren heeft verstrekt en/of vanwege een tussen Betrokkene en IN Gebaren gesloten overeenkomst (“Overeenkomst”).

Onder de Diensten vallen o.a.: het bezoek en/of gebruik van de website van IN Gebaren www.stichtingingebaren.nl (“Website”) en/of het inschakelen van IN Gebaren als opdrachtnemer om gebruik te kunnen maken van de werkzaamheden en diensten van IN Gebaren en/of het kopen van een product van IN Gebaren.

Door de Website te bezoeken en/of gebruik te maken van de Diensten en/of een Overeenkomst aan te gaan, verklaart u zich als Betrokkene akkoord met deze Privacy Verklaring. Door akkoord te gaan met de Privacy Verklaring geeft u als Betrokkene IN Gebaren toestemming voor het gebruik en verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens die IN Gebaren verwerkt en voor welk doel

Hieronder is een overzicht opgenomen van de doeleinden waarvoor IN Gebaren persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens IN Gebaren voor dat specifieke doel gebruikt en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken. Indien de grondslag voor een bepaalde verwerking gebaseerd is op de door Betrokkene gegeven toestemming, dan heeft Betrokkene het recht om de gegeven toestemming voor deze verwerking altijd in te kunnen trekken.
Dit overzicht is gegroepeerd naar type gegevensstroom.

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:(Bedrijfs)naam, (Bedrijfs)gegevens, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag:Wettelijke verplichting en/of Uitvoering van de Overeenkomst
DoeleindeFacturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Btw-nummer, Bedrijfsgegevens, Betaalgegevens (Naam bank/IBAN/BIC/) en/of Creditcard gegevens
Grondslag:Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming
Doeleinde:Uitvoering van de Diensten en/of Overeenkomst
Gegevens:Gegevens van consumenten/klanten en hun handelingen met betrekking tot de Diensten, waaronder begrepen de identiteit van de betreffende consumenten/klanten en welk product zij hebben gekocht en anderen informatie die ziet op de uitvoering van Diensten en/of Overeenkomst
Grondslag:Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming
Doeleinde:Sollicitatie medewerker/Inhuren Freelancers
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Geslacht, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto, C.V.
Grondslag:Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming
Doeleinde:CRM
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Geslacht, Leeftijd, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag:Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming

MARKETING

DoeleindeDirect marketing
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming en/of Uitvoering van de Overeenkomst
Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang en/of Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming
DoeleindeSocial marketing
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account
Grondslag:Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming

WEBSITE

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surf- en klikgedrag op Website, Locatie, IP-adres, browserspecificaties, hoe Betrokkene tot de Website is gekomen (b.v. direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke en de overige gegevens die bij de cookiemelding op de Website vermeld staan.
Grondslag:Gerechtvaardigd belang en/of Toestemming
Doeleinde:Verzoeken afhandelen via contactformulier
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag:Uitvoering van de Overeenkomst en/of Toestemming

BIJZONDERE GEGEVENS

Doeleinde:Inzet als ervaringsdeskundige ten behoeve van kennisdeling: werkgroepen, workshops, lezingen, geschreven artikelen.
Gegevens:Gezondheid, godsdienst, etnische afkomst, seksuele leven, gender identiteit.
Grondslag:Toestemming

Bewaartermijn gegevens

IN Gebaren bewaart de persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat Betrokkene gebruik maakt van de Diensten en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor deze Diensten en/of gedurende de periode van de Overeenkomst en zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien een doeleinde van gegevensverwerking is afgerond zal IN Gebaren nagaan of zij verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren krachtens een wettelijke verplichting of om een claim of geschil te beslechten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens van Betrokkene zullen door IN Gebaren discreet behandeld worden en deze persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden voor de doeldeinden zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. De persoonsgegevens van Betrokkene zullen door IN Gebaren niet aan derden verstrekt worden, tenzij Betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of indien dit nodig is om de functies en / of Diensten uit te voeren waar Betrokkene toestemming voor heeft gegeven. De door IN Gebaren ingeschakelde derden zullen gebonden zijn aan de voorwaarden die op grond van deze Privacy Verklaring gelden. IN Gebaren is tevens bevoegd om de persoonsgegevens van Betrokkene aan een derde partij te verstrekken, indien IN Gebaren daartoe gehouden is op grond van nationale of internationale wet- en regelgeving. Tevens is IN Gebaren bevoegd om de persoonsgegevens van Betrokkene aan een derde partij te verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor het vitale belang van de Betrokkene of indien IN Gebaren daarvoor een rechtsvaardig belang heeft.

Voorts kan IN Gebaren de persoonsgegevens van Betrokkene aan derden overdragen in het geval van een fusie, overname, reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van IN Gebaren. Indien dit vereist is onder de toepasselijk wetgeving, zal IN Gebaren in dat geval voorafgaande toestemming van Betrokkene vragen.

Gebruik van cookies

IN Gebaren maakt op de Website gebruik van cookies. Door bij de cookiemelding van de Website op “Ok” te klikken of gebruik te blijven maken van de Website, geeft Betrokkene toestemming voor het plaatsen van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan de browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat van Betrokkene (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen en vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt. Bij de cookiemelding op de Website staat nader vermeld van welke cookies op de Website gebruik gemaakt wordt.

Cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen

Indien Betrokkene niet wilt dat IN Gebaren cookies op zijn Apparaat plaatst, dan kan Betrokkene het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van zijn browser. Voor elke browser en elk Apparaat, dient Betrokkene de instellingen separaat aan te passen. Let op: het is mogelijk dat na aanpassing van de cookie-instelling, sommige onderdelen van de Website niet langer (correct) kunnen worden gebruikt. Wanneer er door IN Gebaren cookies zijn geplaatst, dan kan Betrokkene deze ook verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per browser. Betrokkene dient – indien nodig – daarvoor de helpfunctie van de betreffende browser te raadplegen.

Beveiliging

IN Gebaren stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens van Betrokkene te beschermen. IN Gebaren maakt hiervoor gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door IN Gebaren beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen. Verder wordt de Website continu geüpdate met de laatste security updates.
De Website kan links bevatten naar externe websites die beheerd worden door andere ondernemingen. IN Gebaren kan geen garanties bieden omtrent het privacy beleid van deze externe websites en draagt geen verantwoordelijkheid voor die websites en IN Gebaren adviseert Betrokkene om de privacy verklaringen van deze externe websites goed door te nemen.

Rechten Betrokkene

Met betrekking tot de persoonsgegevens die IN Gebaren verzamelt en verwerkt, heeft Betrokkene op ieder moment het recht op:

Inzage persoonsgegevens:
Betrokkene mag IN Gebaren verzoeken om de persoonsgegevens die IN Gebaren van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt in te zien;
Verwijdering persoonsgegevens:
Betrokkene mag IN Gebaren verzoeken om de persoonsgegevens die IN Gebaren van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt voor een deel of geheel te verwijderen of te wissen;
Rectificatie en aanvulling persoonsgegevens:
Betrokkene mag IN Gebaren verzoeken om de persoonsgegevens die IN Gebaren van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt aan te passen, te updaten, aan te vullen of te corrigeren indien die gegevens niet correct of niet compleet zijn;
Beperking verwerking persoonsgegevens
Betrokkene mag IN Gebaren verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens die IN Gebaren van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt te beperken indien de gegevens onjuist zijn en/of de verwerking onrechtmatig is en/of de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en/of Betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.
Dataportabiliteit persoonsgegevens:
Betrokkene mag IN Gebaren verzoeken om een kopie te ontvangen van een overzicht van de persoonsgegevens die IN Gebaren van Betrokkene heeft verzameld en/of verwerkt in een standaard en gebruikelijk format;
Bezwaar persoonsgegevens:
Betrokkene mag IN Gebaren verzoeken om te stoppen met het verzamelen en/of verwerken van (een deel van) zijn persoonsgegevens of de verzameling en/of verwerking te beperken en Betrokkene mag op ieder moment bezwaar maken bij IN Gebaren tegen het verwerken van zijn persoonlijke gegevens.

De hierboven genoemde verzoeken dient Betrokkene te sturen naar roos@wattelt.org o.v.v. “Privacy Verzoek”. IN Gebaren zal binnen een redelijk termijn op het Privacy Verzoek reageren. IN Gebaren heeft het recht om een redelijke vergoeding te vragen voor het in behandeling nemen van een dergelijk Privacy Verzoek. IN Gebaren neemt een Privacy Verzoek alleen in behandeling, nadat vaststaat dat degene die het verzoek heeft gedaan ook daadwerkelijk de betreffende Betrokkene is. IN Gebaren is gerechtigd om in bepaalde gevallen het Privacy Verzoek van de Betrokkene af te wijzen. IN Gebaren mag een Privacy Verzoek alleen afwijzen, indien zij daar een goed onderbouwde reden voor kan verstrekken.

Wijziging

IN Gebaren behoudt zich het recht voor de Privacy Verklaring te wijzigen. De meest actuele versie van de Privacy Verklaring kan Betrokkene te allen tijde op de Website terugvinden.

Vertaling

Deze Privacy Verklaring is opgemaakt in het Nederlands en in het Engels. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.

Klachten of vragen

In geval van klachten of vragen over deze Privacy Verklaring of over de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan Betrokkene per e-mail contact opnemen met roos@wattelt.org. Vermeld daarbij altijd dat het om de Privacy Verklaring gaat. Daarnaast kan Betrokkene ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum

Deze Privacy Verklaring is laatstelijk gewijzigd op 24 augustus 2021.

Back To Top
Ga naar de inhoud